ประเภทของรายวิชา:


431510 Medical Imaging
อาจารย์: ประสงค์ ธูสรานนท์
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การสร้างภาพรังสีเอ็กซ์แบบดิจิตอล เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ การถ่ายภาพทางนิวเคลียร์โดยใช้หลักการกำธร การสร้างภาพด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระบบเครือข่ายภาพรังสี
431536 อัลตราซาวด์การแพทย์
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ฟิสิกส์พื้นฐานอัลตราซาวด์ สมบัติต่างๆ ของคลื่นอัลตราซาวด์ สมบัติทรานส-ดิวเซอร์ เครื่องอัลตราซาวด์ การใช้งานในโหมดต่างๆ ความปลอดภัยและผลกระทบต่อเนื้อเยื่อ การสร้างภาพและการรักษาด้วยอัลตราซาวด์
437201 Anatomy and Physiology
อาจารย์: วีรศักดิ์ อัศวะวงค์อารยะ
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของร่างกาย

437301 Basic Medical Science
อาจารย์: วีรศักดิ์ อัศวะวงค์อารยะ
ศึกษาถึงขั้นตอนของพยาธิวิทยา การตอบสนองทางด้านโครงสร้างและหน้าที่การทำงานในระบบต่างๆ ของร่างกายเมื่อเกิดพยาธิสภาพ การศึกษาเภสัชวิทยาพื้นฐาน นิติเวชวิทยา

437401 Medical Imaging การสร้างภาพทางการแพทย์
อาจารย์: ประสงค์ ธูสรานนท์
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การสร้างภาพรังสีเอ็กซ์แบบดิจิตอล เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ การถ่ายภาพทางนิวเคลียร์โดยใช้หลักการกำธร การสร้างภาพด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระบบเครือข่ายภาพรังสี