ประเภทของรายวิชา:


040345105 Advance in Medical Instrumentation
อาจารย์: CHISSANUTHAT Bunluechokchai
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และการพัฒนาเทคโนโลยีทางอุปกรณ์การแพทย์ ระบบการได้มาสัญญาณชีวการแพทย์และการบันทึกด้วยคอมพิวเตอร์ เทคนิคการประมวลสัญญาณชีวการแพทย์ขั้นสูง การวิเคราะห์สัญญาณชีวการแพทย์ และการแปลผลในอุปกรณ์การแพทย์สมัยใหม่

Computer application and technology development in medical instrumentation, biomedical signal acquisition system and recording with computer, advanced biomedical signal processing technique, biomedical signal analysis, and interpretation in modern medical instrumentation.

434512 Medical Radiation Instrumentation
อาจารย์: ประสงค์ ธูสรานนท์
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

รังสีในงานการแพทย์ การตรวจวัด การตรวจสอบและควบคุมปริมาณรังสีมาตรฐานความปลอดภัยทางรังสีการแพทย์ อันตรายจากรังสี การจำลองและการวางแผนการรักษาไอโซโทปและงานเภสัชรังสี การสร้างภาพและ การแสดงผลในงานรังสีการแพทย์ การวินิจฉัยโรคด้วยภาพถ่ายทางรังสีชนิดต่างๆ การวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ การรักษาและบำบัดด้วยเลเซอร์

434501 Seminar
อาจารย์: ประสงค์ ธูสรานนท์
อาจารย์: CHISSANUTHAT Bunluechokchai
อาจารย์: สุเมธ อ่ำชิต
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ศึกษา ค้นคว้าจากตำรา บทความ บทวิจารณ์ และผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การแพทย์ หรือธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้ควบคุมวิชา