ประเภทของรายวิชา:


434512 Medical Radiation Instrumentation
อาจารย์: ประสงค์ ธูสรานนท์
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

รังสีในงานการแพทย์ การตรวจวัด การตรวจสอบและควบคุมปริมาณรังสีมาตรฐานความปลอดภัยทางรังสีการแพทย์ อันตรายจากรังสี การจำลองและการวางแผนการรักษาไอโซโทปและงานเภสัชรังสี การสร้างภาพและ การแสดงผลในงานรังสีการแพทย์ การวินิจฉัยโรคด้วยภาพถ่ายทางรังสีชนิดต่างๆ การวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ การรักษาและบำบัดด้วยเลเซอร์

434501 Seminar
อาจารย์: ประสงค์ ธูสรานนท์
อาจารย์: CHISSANUTHAT Bunluechokchai
อาจารย์: สุเมธ อ่ำชิต
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ศึกษา ค้นคว้าจากตำรา บทความ บทวิจารณ์ และผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การแพทย์ หรือธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้ควบคุมวิชา