ประเภทของรายวิชา:


437122 ปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ 2
อาจารย์: CHISSANUTHAT Bunluechokchai
อาจารย์: ประสงค์ ธูสรานนท์
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับหลักการทำงาน การใข้งาน และการประยุกต์ของอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ เช่น เครื่องไตเทียม เครื่องช่วยหายใจ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด เป็นต้น
437115 Physical Therapy and Rehabilitation Instrumentation
อาจารย์: ประสงค์ ธูสรานนท์
อาจารย์: CHISSANUTHAT Bunluechokchai
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
หลักการทำงาน วิธีการใช้งาน การบำรุงรักษาของเครื่องมือที่กำเนิดพลังงานทางฟิสิกส์ เพื่อนำมาบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วย เช่น เครื่องอินฟราเรด เครื่องไมโครเวฟ และเลเซอร์ทางการแพทย์ เป็นต้น
437116 X-Ray Imaging การสร้างภาพด้วยรังสีเอ็กซ์
อาจารย์: ประสงค์ ธูสรานนท์
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
เครื่องถ่ายภาพรังสีเอ็กซ์แบบดิจิตอล การสร้างภาพตัดของคอมพิวเตอร์ การสร้างภาพโดยการกำธรนิวเคลียร์ การเก็บและส่งภาพในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
437123 ปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ 3
อาจารย์: ประสงค์ ธูสรานนท์
อาจารย์: CHISSANUTHAT Bunluechokchai
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการใช้รังสีทางการแพทย์ การสร้างภาพด้วยรังสีเอ็กซ์ การสร้างภาพด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

437124 Medical Instrumentation Laboratory 4
อาจารย์: ประสงค์ ธูสรานนท์
อาจารย์: CHISSANUTHAT Bunluechokchai
อาจารย์: sss imi
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลสัญญาณชีวการแพทย์ และการประมวลผลสัญญาณภาพทางการแพทย์

433211 Seminar สัมมนา
อาจารย์: ประสงค์ ธูสรานนท์
อาจารย์: CHISSANUTHAT Bunluechokchai
อาจารย์: บุษปภัทร นาถวงษ์
อาจารย์: สุเมธ อ่ำชิต
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
นำเสนอความก้าวหน้าทางด้านอุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยอาศัยการสืบค้นข้อมูลจากสื่อต่างๆ เช่น ตำรา วารสาร หรืองานวิจัย เป็นต้น