437401 Medical Imaging การสร้างภาพทางการแพทย์
(437401/ 2555)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: ประสงค์ ธูสรานนท์


การสร้างภาพรังสีเอ็กซ์แบบดิจิตอล เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ การถ่ายภาพทางนิวเคลียร์โดยใช้หลักการกำธร การสร้างภาพด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระบบเครือข่ายภาพรังสี