437115 Physical Therapy and Rehabilitation Instrumentation
(437115)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: ประสงค์ ธูสรานนท์
อาจารย์: CHISSANUTHAT Bunluechokchai


หลักการทำงาน วิธีการใช้งาน การบำรุงรักษาของเครื่องมือที่กำเนิดพลังงานทางฟิสิกส์ เพื่อนำมาบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วย เช่น เครื่องอินฟราเรด เครื่องไมโครเวฟ และเลเซอร์ทางการแพทย์ เป็นต้น