434512 Medical Radiation Instrumentation
(434512)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: ประสงค์ ธูสรานนท์


รังสีในงานการแพทย์ การตรวจวัด การตรวจสอบและควบคุมปริมาณรังสีมาตรฐานความปลอดภัยทางรังสีการแพทย์ อันตรายจากรังสี การจำลองและการวางแผนการรักษาไอโซโทปและงานเภสัชรังสี การสร้างภาพและ การแสดงผลในงานรังสีการแพทย์ การวินิจฉัยโรคด้วยภาพถ่ายทางรังสีชนิดต่างๆ การวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ การรักษาและบำบัดด้วยเลเซอร์