431511 Computer Programming in Medical Instrumentation
(431511)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: CHISSANUTHAT Bunluechokchai


เทคนิคการโปรแกรม โครงสร้างของโปรแกรม ชนิดและการกำหนดตัวแปร การสร้างและการแสดงข้อมูล การเขียนโปรแกรมในการแสดงสัญญาณการแพทย์ เทคนิคการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้แก้ปัญหาต่างๆ ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ การใช้โปรแกรมที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์การแพทย์