437301 Basic Medical Science
(437301)

อาจารย์: วีรศักดิ์ อัศวะวงค์อารยะ


ศึกษาถึงขั้นตอนของพยาธิวิทยา การตอบสนองทางด้านโครงสร้างและหน้าที่การทำงานในระบบต่างๆ ของร่างกายเมื่อเกิดพยาธิสภาพ การศึกษาเภสัชวิทยาพื้นฐาน นิติเวชวิทยา